วิชา ชีววิทยา (รหัส 40244) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง โครงสร้างของ DNA จำนวน 20 ข้อ
โดย อ.สุมนทิพย์ ตักศิริกุล โรงเรียนรัษฎา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเปลี่ยนแปลงในยีนในระดับโมเลกุลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่วนใดของโมเลกุล DNA
   หมู่ฟอตเฟต
   หมู่เบส
   หมู่น้ำตาล
   เปลี่ยนไปทั้งหมด

ข้อที่ 2)
ในกระบวนการ DNA replication สายของ DNA ทั้งสองจะแยกกันตรงพันธะใด
   เบสกับเบส
   ฟอสเฟตกับฟอสเฟต
   น้ำตาลกับฟอสเฟต
   ฟอสเฟตกับเบส

ข้อที่ 3)
DNA มีเบสชนิด adenine ทั้งหมด 30% อยากทราบว่ามีเบส cytosine กี่%
   60%
   40%
   30%
   20%

ข้อที่ 4)
สารที่เป็นส่วนประกอบของ DNA ที่ไม่มี RNA คือข้อใด
   ribose sugar และ adenine
   ribose sugar และ thymine
   deoxyribose และ guanine
   deoxyribose และ thymine

ข้อที่ 5)
ลำดับที่เรียงอย่างถูกต้อง คือข้อใด
   DNA-protein-RNA
   DNA-RNA-protein
   RNA-DNA-protein
   RNA-protein-DNA

ข้อที่ 6)
พันธะเคมีที่เชื่อมพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายให้ติดกัน คือ
   พันธะไอออนิก
   พันธะโคเวเลนต์
   พันธะไฮโดรเจน
   พันธะโลหะ

ข้อที่ 7)
เบส adenine กับ thymine สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้กี่พันธะ
   1 พันธะ
   2 พันธะ
   3 พันธะ
   4 พันธะ

ข้อที่ 8)
โครงสร้างเกลียวคู่ทำให้โครงสร้างของ DNA มีลักษณะคล้ายอะไร
   บันไดเวียน
   ขั้นบันได
   บันได
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 9)
การหักเหของรังสีเอกซ์ผ่านผลึก DNA เรียกว่าอะไร
   DNA replication
   fertilization
   RNA replication
   X-ray diffraction

ข้อที่ 10)
เบส C กับ G สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้กี่พันธะ
   1 พันธะ
   2 พันธะ
   3 พันธะ
   4 พันธะ

ข้อที่ 11)
สายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายเรียงตัวอย่างไร
   สลับทิศกัน
   ทิศเดียวกัน
   ถูกทั้ง ข้อ 1 และ 2
   ผิดทั้ง ข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 12)
โครงสร้างโมเลกุลของ DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์กี่สาย
   1 สาย
   2 สาย
   3 สาย
   4 สาย

ข้อที่ 13)
น้ำตาลดีออกซีไรโบสจับกับหมู่ฟอสเฟตเป็นราวบันได (backbones) และบันไดแต่ละขั้น คืออะไร
   คู่เบส 1 คู่
   พันธะไฮโดรเจน
   โปรตีน
   หมู่ฟอสเฟต

ข้อที่ 14)
เบส A จับคู่กับเบส T และเบส C จับคู่กับเบส G โดยมีทิศทางจากปลาย 5' ไปยังปลาย 3' ถูกหรือผิด
   ถูก
   ผิด
   ไม่อาจสรุปได้
   ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 15)
นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างของ DNA โดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน คือใคร
   เอ็ม เอช เอฟ วิลคินส์
   เจ ดี วอตสัน
   โรซาลินด์ แฟรงคลิน
   ข้อ 1 และ 3 ถูก

ข้อที่ 16)
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับเอนไซ์ข้อใดถูกต้อง
   เอนไซม์มีผลทำให้เกิดยีน
   ยีนมีผลทำให้เกิดเอนไซม์และยีนอื่น ๆ
   ยีนทำให้เกิดเอนไซม์
   เอนไซม์มีผลทำให้เกิดยีนและเอนไซม์อื่น ๆ

ข้อที่ 17)
ข้อใดต่อไปนี้ผิด
   สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ มีโครงสร้างของ DNA คล้ายกัน
   DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 1 สาย
   เบส A จับคู่กับเบส T และเบส C จับคู่กับเบส G โดยมีทิศทางจากปลาย 5' ไปยังปลาย 3'
   ยีนทำให้เกิดเอนไซม์

ข้อที่ 18)
ถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 2 โมเลกุลเรียงต่อกันลำดับเบสจะแตกต่างกันกี่แบบ
   4 แบบ
   8 แบบ
   12 แบบ
   16 แบบ

ข้อที่ 19)
ถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 3 โมเลกุลเรียงต่อกันลำดับเบสจะแตกต่างกันกี่แบบ
   9
   16
   64
   96

ข้อที่ 20)
ถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 4 โมเลกุลเรียงต่อกันลำดับเบสจะแตกต่างกันกี่แบบ
   16
   64
   96
   256